Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'report'@'localhost' (using password: YES) in /home/moito/public_html/reportbg/ado/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Report.bg - Европейски проекти и програми
   
Европейски проекти и програми

www.ECQ-BG.com

Условия за ползване
 

1/ Изданието "Report.BG – БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ 2009" Ви предлага своеобразна енциклопедия на най-значимия по обхват и размери източник на безвъзмездно финансиране – европейските фондове и програми. Изданието изразява стремежа на екипа ни да обобщи, систематизира и предостави цялата първоначално необходима информация за европейското финансиране и практически съвети относно възможностите то да се превърне в реален инструмент за развитие и преодоляване на предизвикателствата пред Вашия бизнес. Втората част на изданието Ви предлага пълни контактни детайли на най-големите 5000 фирми в България, които са разпределени в 22 сектора според предмета им на дейност.

2/ Възможности за получаване на Европейско финансиране
"Европейски програми"

3/ Актуални схеми за финансиране

+ Схема BG051PO001-1 1 02 за кандидатстване по ОП Човешки ресурси

Отворена процедура за проектопредложения по ОП "Развитие на човешките ресурси", BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни”

  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приоритетно направление 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”; Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.02 “Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и продължително безработни”

Краен срок за кандидатстване: без краен срок, но не по-късно от 30.10.2009 г.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

1. Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост;

2. Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.

Бенефициенти по схемата могат да бъдат:

•  Обучаващи/Образователни институции/организации

•  Работодатели – посредством обученията на лица от целевата група и осигуряване на стажуване, ще се повиши икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда;

•  Социално-икономически партньори – в качеството им на Работодател

Дейностите, които се финансират включват:

1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;
•  За безработните над 50 години - в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Смолян;
•  За продължително безработните - в областите Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол

2. Осигуряване на стажуване след обучението за срок от 3 месеца;

3. Осигуряване на последваща заетост за срок не по-малък от 9 месеца.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

•  Максималната стойност на един проект, както и размерът на предоставянатабезвъзмездна финансова помощ, не могат да надхвърлят 100 000 лева.
•  Максимално допустимата средна цена за един обучаем (краен бенефициент) не може да надхвърля – 925.00 лв.;

За допълнителна информация:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/50_Godishni/Menu_AP1102.htm

 


+ Схема BG051PO001-2 1 02 за кандидатстване по ОП Човешки ресурси

Схема за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките ресурси", BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2”

  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приоритетно направление 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2”

Краен срок:  без краен срок, но не по-късно от 28.02.2010 г.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;

• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Бенефициенти по схемата могат да бъдат:

•  работодатели, имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България

•  институции в системата на професионалното образование и обучение ,

•  организации, предоставящи обучение за придобиване на ключови компетентности

•  социално -икономически партньори

Дейностите, които се финансират включват:

1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

•  Максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за професионална квалификация (по всички обучения от този вид, включени в проектното предложение) на един обучаем (представител на целевата група) не може да надхвърля 925 лева;

•  Максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за обучение по ключови компетентности (по всички обучения от този вид, включени в проектното предложение) на един обучаем (представител на целевата група) не може да надхвърля 300 лева за едно лице;

За допълнителна информация:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2102/Menu_AP2102.htm

 


+ Програма за развитие на селските райони - Мярка 121

Програма за развитие на селските райони, Мярката 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Мярката 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Краен срок за кандидатстване:

Период 1 – до 13 май 2009 г., с бюджет * 332 724 923 евро
Период 2 – от 14 май 2009 г. до 30 юни 2009 г., с бюджет * 18 084 158 евро
Период 3 – от 06 юли 2009 г. до 31 август 2009 г., с бюджет * 18 084 158 евро
Период 4 – от 2 септември 2009 г. до 20 октомври 2009 г., с бюджет * 18 084 158 евро
Период 5 – от 22 октомври 2009 г. до 22 декември 2009 г., с бюджет * 18 084 158 евро

Бенефициенти по схемата могат да бъдат: земеделски производители; признати организации на земеделски производители:

• да са регистрирани като земеделски производители

• икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица;

• общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР;

• юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности;

• юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

• едноличните търговци и юридическите лица – търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Размер на допустимите разходи (общо за един проект) :

• Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.
• Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

За допълнителна информация:

http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=1&rmid=363&id=363&lmid=0

 


+ Програма за развитие на селските райони - Мярка 123

Програма за развитие на селските райони, Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

Краен срок за кандидатстване:

Период 1 – до 15 май 2009 г., с бюджет * 91 121 669 евро

Период 2 – от 16 май 2009 г. до 31 юли 2009 г., с бюджет * 27 018 093 евро

Период 3 – от 3 август 2009 г.до 30 октомври 2009 г., с бюджет * 16 961 693 евро

Период 4 – от 2 ноември2009 г.до 22 декември 2009 г., с бюджет * 12 721 270 евро

 

Бенефициенти по схемата могат да бъдат: еднолични търговци или юридически
лица, микро, малки, средни и междинни предприятия:

• с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие;

• регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите (кандидатите, които са пазари на производители, трябва да имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата);

• в случай че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти в продукти от Приложение № 1, е допустим за финансова помощ по тази наредба, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти;

• да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Размер на допустимите разходи (общо за един проект):

• Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.
• Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на на 4 000 000 евро.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

• 50% от общите допустими разходи по проекта за микро-, малки и средни
предприятия;
• 25% от общите допустими разходи по проекта за междинни
предприятия.

За допълнителна информация:

http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=1&rmid=363&id=363&lmid=0

 


+ Програма за развитие на селските райони - Мярка 312

Програма за развитие на селските райони, Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

Краен срок за кандидатстване:

Период 1 – до 13 май 2009 г., с бюджет * 54 308 200 евро
Период 2 – от 1 юли 2009 г. до 8 септември 2009 г., с бюджет * 12 222 397 евро
Период 3 – от 12 октомври 2009 г. до 15 декември 2009 г., с бюджет * 12 222 397 евро

Изисквания към кандидатите - физически лица, еднолични търговци или юридически лица: 
• са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия
• имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на  община в селски район , и 
• не са регистрирани като земеделски производители, земеделски стопани и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;
• са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

Размер на допустимите разходи (общо за един проект):
• Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро.
• Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на на 400 000 евро.

За допълнителна информация:

http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=1&rmid=363&id=363&lmid=0

 

 
При въпроси, свързани с Европейските проекти и програми можете да се свържете с наш консултант:
Лице за Контакт:
Юлиана Анева
E-mail:
aneva@ecq-bg.com
Тел:
02 / 971 89 30
 
 
© | | |